Novela zákona

1. decembra 2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA zákon). Táto novela upravuje účasť verejnosti v konaniach, ktorým predchádza proces EIA, ide najmä o účasť „zainteresovanej verejnosti" na rozhodovaní.
„Fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, z ktorého vyplýva jej záujem na rozhodnutí, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu postavenie účastníka konania."

Chcete vedieť viac? Zavolajte nám
02 4569 0568
alebo nám napíšte

Vaša otázka

Novinky